سایت های کلاهبرداری

سایت olgoo.net نرجس بانو این سایت  هیچ الگویی از استاد رضا ونوس در اختیار ندارد و خرید از این سایت برعهده استاد رضا ونوس نمیباشد.و تمامی الگوهای ایشان ناقص بوده و برای بنده نمیباشد.

چند نمونه از کارهای ارائه شده از این سایت

*** عکسهای نمونه کارها برای بنده میباشد که ایشان سو استفاده از کارهای بنده کرده و الگوهای ناقص به فروش میرساند.

.

 

 

0